Wat NTM doet

We maken mobiliteitsdata bekend, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar.

Dat doen we door:

 • Het Register Mobiliteitsdata uit te breiden.  
  Overheden en marktpartijen kunnen hier data vinden én publiceren. NTM zorgt er actief voor dat de verplichte publieke datasets (vanuit NAPcore) in het register zijn opgenomen. We monitoren de kwaliteit van de data en de beleidsindicatoren.
   
 • Hulp en advies te geven.
  Als een projectmedewerker, beleidsmaker of MaaS-aanbieder een bepaalde analyse wil doen of een bepaalde dienst wil gaan aanbieden, kan het zijn dat alleen zoeken en vinden binnen het register niet voldoende is. In dat geval, gaan we samen aan de slag. We doen research naar welke datasets voor die specifieke vraag beschikbaar zijn. Zo weten we zeker dat data niet dubbel worden ingekocht, wie de bronhouders zijn, wat de kwaliteit is, wat de standaarden zijn en/of welke metadata voorhanden zijn.
   
 • Het gesprek tussen bronhouders en gebruikers te faciliteren.
  We brengen vraag en aanbod van publieke en private partijen bij elkaar. Zo stimuleren we bijvoorbeeld dat gaten in het aanbod worden gevuld en andersom dat de ontwikkeling van reis- en verkeersdiensten aan eindgebruikers een impuls krijgen.

Vijf principes

Bij alles wat we doen, houden we ons aan een aantal principes. Deze maken onze missie, binnen een complex en groot werkveld, realiseerbaar.
 

 1. Gebruiker centraal
  We werken vanuit de praktijk (use cases) en nieuwe toepassingen of functionaliteiten van het register ontstaan vanuit de wensen van de gebruikers. De wettelijke kaders (ITS-wetgeving) geven aan wat er minimaal beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de data aan te geven. Het register is snel en gemakkelijk in gebruik, aanbod en vraag sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan.
   
 2. Standaardisatie
  We zijn van mening dat data alleen van nut is wanneer iedereen deze kan lezen, toepassen en combineren met andere datasets. Daarom streven we naar zoveel mogelijk standaardisatie van data. 
   
 3. Data bij de bron
  Bronhouders, zij die de data maken, zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van de datasets. De data blijft via hun eigen systemen beschikbaar. NTM is het toegangspunt tot de data met actuele en directe links naar de gegevens. We geven inzicht in het soort data, de locaties, de (mogelijke) toepassingen en de kwaliteit ervan.
   
 4. Verbinding
  We zijn een samenwerking van alle partijen in het veld die samenwerken aan dezelfde opgave. We stimuleren de samenwerking tussen en binnen de verschillende modaliteiten, we faciliteren de dialoog tussen dataknooppunten, serviceproviders en beleidsmakers. Lees meer over hoe we georganiseerd zijn onder Organisatie en partners
   
 5. Neutraal
  NTM is neutraal binnen het mobiliteitsstelsel: we faciliteren en verbinden, zonder daarbij stelling te nemen. Als we inzicht geven in de kwaliteit van een dataset, dan is dat op basis van feitelijke gegevens. We maken geen beleid. We faciliteren andere partijen met data, zodat zij beleid, beslissingen of toepassingen kunnen maken.