Privacy

Op grond van artikel 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen overheidsinstellingen transparant te zijn betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Het begrip overheid moet hierbij functioneel worden uitgelegd. Dit betekent dat ook samenwerkingsverbanden zoals NDW vallen onder het begrip overheid. Om te voldoen aan de verplichting van transparantie zoals in de AVG is vereist heeft NDW dit privacy statement opgesteld.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in via de contactpagina.

Enkel in het kader van bedrijfsvoering verwerkt NDW persoonsgegevens die direct naar personen herleidbaar zijn. Daarnaast verwerkt NDW data die mogelijk indirect naar personen herleidbaar zijn. NDW zal met de nodige zorgvuldigheid en conform de vereisten van de AVG omgaan met datagegevens die eventueel naar personen herleidbaar zijn. 

Gegevens die NTM verwerkt

In het kader van bedrijfsvoering verwerkt NDW persoonsgegevens die direct herleidbaar zijn naar personen. Met deze persoonsgegevens wordt zorgvuldig en proportioneel omgegaan.

Hoe lang bewaart NTM persoonsgegevens?

NDW bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel. Dit zal per verwerkingsdoel verschillen.

Koppelverbod

De persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens behoudens als het persoonsgegevens betreft die gelijktijdig zijn verkregen in het kader van de inwinning van verkeersgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

NTM deelt geen direct herleidbare persoonsgegevens met derden. NTM deelt mobiliteitsdata die locatiegegevens kunnen bevatten met haar partners ten behoeve van verkeersmanagement doeleinden. Met de partners worden goede afspraken gemaakt met betrekking tot het ontvangen van  mobiliteitsdata. Daarnaast heeft NTM een opendata stroom. Hier kan onherleidbaar gemaakte data over verkeersgegevens worden verkregen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

NTM neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt al uw vragen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens stellen aan de Privacy Officer.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw vraag of verzoek.

Uitgebreide uitleg over uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens