Datakwaliteit

Van alle data geven we in het register aan wat de kwaliteit is. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe actueel de data is, hoe compleet, hoe vaak het geüpdatet wordt en door welke partijen de data al gebruikt is. Deze elementen stellen jou in staat om in te schatten: is deze dataset bruikbaar voor de vraag die ik heb?

Het toevoegen van een kwaliteitsbeschrijving bij datasets is een grote wens van datagebruikers én -eigenaren. Met de ontwikkeling van het register Mobiliteitsdata werkt NTM daarom aan de implementatie van goede kwaliteitscriteria.  

“We willen dat elke dataset in ons register van een kwaliteitsbeschrijving is voorzien.”
(Marlous Hovestad, expert mobiliteitsdata) 

Kwaliteitscriteria

Wat is dan die kwaliteit van data? Europese verordeningen bepalen dat datasets, indien beschikbaar, gepubliceerd moeten worden op een nationaal toegangspunt en voorzien van een kwaliteitsbeschrijving. NTM werkt op Europees niveau mee in NAPCORE (National Access Point Coordination Organisation for Europe) om deze kwaliteitsnormen verder vorm te geven en te standaardiseren. Naast verplichtingen vanuit Europa, stelt NTM zelf ook extra eisen aan de data die binnen het register komt te staan. 

Een voorbeeld: meldingen van ongevallen en pechgevallen
Een voorbeeld van een kwaliteitscriterium is ‘latency’. Dit gaat over de snelheid van levering van de data. Meldingen over pechgevallen of ongevallen worden op dit moment voldoende snel geleverd voor gebruik in navigatie-apps, om mensen te informeren. Maar: de data wordt nog niet zo snel geleverd, dat het ook gebruikt kan worden voor zelfrijdende auto’s.

Geen goed of fout

De criteria zijn neutraal van karakter. Dat betekent dat er geen goed of fout is. Wel geven de criteria inzicht in hoe compleet de dataset is, de actualiteit ervan en de mogelijke toepassingen.

Wie bepaalt de kwaliteit?

De data-eigenaar die de dataset publiceert in het register, maakt zelf een zo volledig mogelijke kwaliteitsbeschrijving. NTM toetst met regelmaat of de kwaliteitscriteria volledig zijn ingevuld.

Zie je als gebruiker iets dat opvalt? Laat het ons weten en neemt contact op met onze contentmanager

Monitoring High Value datasets

Sommige datasets zijn zo belangrijk voor de doelgroep, dat NTM de taak heeft opgepakt om deze datasets continu te monitoren op kwaliteit. NTM gaat hiervoor in de toekomst ook dashboards ontwikkelen die de gebruiker sneller en gemakkelijker inzicht geven.

Heldere visie op datakwaliteit

Datakwaliteit is een onderwerp dat in beweging is. NTM heeft als ambitie om een heldere visie te formuleren op het vlak van datakwaliteit, die binnen het werkveld breed gedragen wordt. Hiervoor werken we nauw samen met data-eigenaren en -gebruikers, zowel nationaal als internationaal.